1118
0

ފާއިތުވި ދެއަހަރުގެ އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ދެ ދަރިވަރުންނަށް މަލްޝާ އަދި ބަސްމާ

1118
0

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެފާއިތުވި ދެއަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮކޯން ކަލެކްޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަހުމަދު ޖިހާދު ޖަމީލް އިބްރާހީމް އެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހައި ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރ. އުނގޫފާރު ހިއްމިޔާ މަލްޝާ އަހުމަދު އެވެ.

2020-2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހައި ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރ. އުނގޫފާރު ރަތްވިލާގެ ބަސްމާ ފަތުހުﷲ އެވެ.

މި ދެކުދިންގެ ކާމިޔާބީގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޔޫއެންޑްމީ ރިސޯޓްގެ ފަރާތުން ދެކުދިންނަށް އެރިސޯޓްގައ 2 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރސަތު ވަނީ ދީފައެވެ.

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *