423
0

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް އުނގޫފާރު އެފްސީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

423
0

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގް 2023-2024 ގެ ކޮލިފިކޭޝަން ތައްޔާރުވަމުންދާ އުނގޫފާރު އެފްސީ އިއްޔެ ހަވީރު ކެނދިކުޅުދޫ އެފްސީ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް އުނގޫފާރު އެފްސީން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އެވެ.

މިމެޗުގައި އުނގޫފާރު އެފްސީގެ 3 ލަނޑުވެސް ޖަހާފައިވަނީ މެޗްގެ ފަހުހާފުގައެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ފަހުހާފުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުމެ ސައުދުﷲ ހުސައިން އެވެ. 3 ވަނަ ލަނޑު ވެސް ޖަހާފައިވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުތް އާތިފް ހަސަން އެވެ.

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *