361
0

ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އުނގޫފާރަށް ގެންނަން ފަށައިފި

361
0

އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އުނގޫފާރަށް ގެންނަން ފަށައިފިއެވެ.

މިމަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ތެރެއިން މިއަދު އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފައިވަނީ ދަނޑުގެ ޓާފް ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 11 ރޯލް ޓާފްގެ ތެރެއިން 6 ރޯލް ޓާފެވެ.

ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދަނޑުގައި މިހާރު އޮތް ޓާފް ނަގާ އަލުން އައު ޓާފް އެޅުމާއި ފެންސް މަރާމާތު ކުރުމެވެ.

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރ މަންޓް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *