395
0

އުނގޫފާރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އުނގޫފާރަށް ގެންނަން ފަށައިފި

395
0

އުނގޫފާރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އުނގޫފާރަށް ގެންނަން ފަށައިފިއެވެ.

މިމަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ތެރެއިން މިއަދު އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފައިވަނީ ސިމެންތި އާއި ސިމެންތި ގެށުމަށް ބޭނުންކުރާ މެޝިނަނާއި އެހެން ބައެއް ތަކެއްޗެވެ.

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރ މަންޓް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. އުނގޫފާރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް އާއި ނެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 28 އެޕްރީލް 2022 ގައެވެ.

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *