320
0

“ހަފްތާ ރެސް” ޕްރޮގްރާމްގެ “އާއިލީ ހަވީރު” މިއަދު ހަވީރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި

320
0

އުނގޫފާރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “ހާފްތާ ރެސް” ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ “އާއިލީ ހަވީރު” މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެއެވެ.

އުނގޫފާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިހަވީރު އޮންނާނީ އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުގެ ގޯތިތެރޭގައާއި ފުޓުސަލް ދަނޑުގައެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 16:00 ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިހަރަތާކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދި ބޮޑު އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ވަނީއަރުވާފައެވެ.

ހަފްތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން މި ޖޫން މަހުގެ 8 ން 12 އަށް ރ. އަތޮޅު ހިމެނޭހެން އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިއީ އެމިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ 8 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ.

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *