465
0

މާދަމާއިން ފެށިގެން މަސްޖިދުއްތަޤުވާ މަރާމާތައް ބަންދު ކުރަނީ

465
0

އުނގޫފާރު މަސްޖިދުއްތަޤުވާ (ކުޑަ މިސްކިތް) މަރާމާތައް ބަންދުކުރަން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިސްކިތް މަރާމާތައް ބަންދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 11 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން (މާދަމާ އިން ފެށިގެން) ޖޫން 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި މަރާމާތައްފަހު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 17 ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *