545
0

“ހަފްތާ ރެސް” ޕްރޮގްރާމްގެ “އާއިލީ ހަވީރު”

545
0

އުނގޫފާރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “ހާފްތާ ރެސް” ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ “އާއިލީ ހަވީރު” އިއްޔެ ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ.

އުނގޫފާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަވީރުގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ހިއްސާކޮށްލެވިފައި.

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *