328
0

ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކުއްވެރި ކޮށްފި

328
0

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ކުއްވެރިކޮށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ފަސް މެންބަރުން ސޮއިކޮށް 12 ޖޫން 2022 ތާރީޚްގައި ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނަކާއިނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ބީޖޭޕީގެ މީޑިއާގެ އިންޗާޖަކު އިންޑީއާގެ ޤައުމީ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމުގައިވާ ދޫރުޝަން އިން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރިކުރުން އެކައުންސިލުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރި ކޮށްފައިވެއެވެ.

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *