218
0

މީލާދީ އާއަހަރުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން

218
0

މިފެށޭ މީލާދީ އާއަހަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް މާ ފާގަތި އުފާވެރި އަހަރެއްކަމުގައި މާތްﷲ މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށި!

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *