401
0

މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަފްލާއެއް މާދަމާރޭ ބާއްވަނީ

401
0

އުނގޫފާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަޕޯރޓްސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހާއްސާ ހަފްލާއެއް މާދަމާރޭ އޮންނާނެއެވެ. ހުރިހައި މުވައްސަސާތަކާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ބާއްވާ މިހަފްލާ އޮންނާނީ މާދަމާރޭ 20:15 ގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އުނގޫފާރު ބްރާންޗްގެ އިރުމަތިން އޮތް ހުސްބިމުގައެވެ.

މާދަމާރޭގެ މި ހާއްސަ ހަފްލާގައި ސަޕޯރޓްސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރުގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުގައި 31 ޑިސެމްބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނާއި މިފަންތީގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަދާނީ ފިލައެއް ދޭގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *